Polityka prywatnosci

I. Warunki ogólne

1. Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze stron internetowych serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.skywell.com.pl oraz każdej z jego podstron (dalej: Serwis WWW).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu WWW jest Auto-Atut sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy Al. Wojska Polskiego 20, 41-500 Chorzów - wyłączny Importer marki Skywell w Polsce (dalej: Administrator danych).

3. Zawartość stron Serwisu WWW jest własnością Administratora danych i jest prawnie chroniona.

4. W celu korzystania z Serwisu WWW każdy Użytkownik musi posiadać komputer lub inne urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu WWW może odbywać się przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych.

5. Administrator danych oświadcza, że strony Serwisu WWW są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

 

II. Cel zbierania danych

Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników podane w sposób dobrowolny w celu i zakresie niezbędnym do korzystania przez nich z Serwisu WWW, w szczególności w celu zapewnienia kontaktu z Użytkownikiem realizacji zapytań o ofertę na samochód, zapytań o jazdę próbną, zapytań dotyczących usługi serwisowej, oraz – w zależności od udzielenia zgody – w celach przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

 

III. Prawo dostępu

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

IV. Dostęp do danych osób trzecich

1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu WWW, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

2. Administrator danych nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym odbiorcom danych. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez te organy postępowaniem.

 

V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

VI. Pliki cookies

Administrator danych informuje, że Serwis korzysta z plików cookies służących do przechowywania informacji.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności oraz przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub e-mail: kontakt@skywell.com.pl.